deneme bonusu veren siteler

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (“TOÇEV” olarak anılacaktır) olarak, siz bağışçılarımıza ait kişisel verileri hassasiyetle korumakta, veri sorumlusu sıfatına haiz olarak tüm yükümlülüklerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca hukuka uygun olarak yerine getirmekteyiz. Bağışçılarımıza ait kişisel verilerin, hangi kapsamda işlenebileceğini ve bağışçılarımızın haklarını işbu aydınlatma metni ile açıklamaktayız.

1. Kişisel Verileriniz ve Edinme Yöntemlerimiz

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin ad, Soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik – vatandaşlık numarası, adres, e-posta adresi, IP adresi gibi her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. Bu kapsamda bizlerle paylaşmış olduğunuz tüm bilgileriniz KVKK kapsamında işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Yürütmekte olduğumuz tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız. KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK Madde 5.2 kapsamında işlemekteyiz:

 • Düzenli bağış yapma talebiyle bizlere yapmış olduğunuz yazılı veya sözlü tüm başvurular, doldurmuş olduğunuz formlar ile
 • ‘ tocev. org.tr ‘ uzantılı e-mail adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, TOÇEV faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“Whatsapp” / “SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dâhil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“0212 324 97 20 Faks, Telefon, 0212 282 89 16 – 0212 282 89 17 telefon, mektup, tocev@tocev.org.tr e-posta”) kanalıyla.

3. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize aşağıdaki örnekler verilebilir:

Bize Sağladığınız Kişisel Veriler:

Ad – Soyad,

Doğum Tarihi ve Doğum Yeri,

T.C Kimlik – Vatandaşlık Numarası,

Adres, Telefon ve İletişim Bilgileri

Eğitim ve Meslek Bilgileri,

Medeni Durum ve Varsa eşe dair ( Ad-Soyad – Meslek ) bilgiler,

Destek olunan farklı diğer vakıflar ve kişinin ilgi alanları,

Kredi Kartı Bilgileri ( Kart tipi, Kart numarası, Kartın son kullanma tarihi ve 3 haneli güvenlik numarası ) veya Banka Bilgileri,

IP Bilgileri ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü kişisel verilerinizdir.

4. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir (KVKK Md. 5.2 ve Md. 6.3). Bu kapsamda (i) kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, (ii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde (iii) Düzenli bağışlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, TOÇEV nezdinde bağış işlemlerinin yapılabilmesi, soru ve şikâyetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla (iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile menfaatlerimizi korumak amacıyla; Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz.

Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi açık rızanızı almamız halinde (KVKK Md. 5.1 ve Md. 6.2): (i) internet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi bağış amaçlı bilgilerin sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması, (ii) İnternet Sitemizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, İnternet Sitemizin işlevselliğinin arttırılması, İnternet Sitemizi ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması ayrıca TOÇEV nezdinde ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel içeriklerin sunulması (iii) hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi (iv) kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenebilmektedir.

Ayrıca Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin de açık rızanız alınarak KVKK Md. 5,2’de belirlenen amaçlarla ve burada (i)’den (iv)’ye kadar belirlenen amaçlarla işlenebilmektedir. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metninde açık rızanızı gerektiren işleme türlerinin her birine açık rızanız istenen dokümanlarda ve alanlarda bu rızayı vererek size daha iyi hizmet vermemiz için bizlere destek olabilirsiniz.

5. Kişisel Verilerinizin İşleme Süremiz nedir?

Kişisel verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Hangi Şartlarda İşlenebileceği ve Aktarımı

KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen,

 • Açık rızanızın varlığı,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Şeklindeki işlenme şartlarından en az birisi var olduğu müddetçe bilgilerinizi toplamakta, kaydetmekte, depolamakta, muhafaza etmekte, hizmetlerimizi devam ettirebilmek amacıyla güncellemekte, düzenlemekte, aktarmakta, işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz ancak açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Bunun haricinde ancak açık rızanızın alınması şartı ile yurtiçinde ve yine yukarıda belirtilen ülkelerde bulunan Grup Şirketleri, pazarlama ve satış desteği veren yukarıda belirlenen açık rızanıza istinaden kişisel verileri işleyebilecek üçüncü kişilere açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.

Vakfımız, web sitemiz ve diğer iletişim olanaklarımız üzerinden, sizlerden aldığımız kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar ve iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde belirlendiği üzere, veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıdaki iki madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tocev@tocev.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizi, size bildirilecek kep uzantılı e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler (Ad, Soyad, T.C. kimlik- vatandaşlık no, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa iletişime uygun e-mail adresi ve/veya telefon ve faks numarası, talep konusu mutlaka kapsayacak şekilde ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir. TOÇEV, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Konuyla alakalı daha ayrıntılı bilgi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu inceleyebilir, www.kvkk.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (“TOÇEV”)

Adres: Mecidiye, Çevirmeci Cd. No:13 34347 Beşiktaş /İstanbul

Telefon: +90 (212) 2828916

E-mail: tocev@tocev.org.tr 

keyboard_arrow_up