Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı

Vakfımız ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ORTAKLIK AĞI üye kuruluşudur...

Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla kurulan işbirliği “Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı” olarak isimlendirilmiştir. Ortaklık, çok sayıda sivil toplum kuruluşundan oluşur. Organları; ağ üyesi kuruluşların temsilcilerinden oluşan genel kurul, genel kurul tarafından seçilen yürütme kurulu ve sekreterya ile alt birimlerden oluşur. İl düzeyinde çalışmalar, ortaklık üyesi kuruluşların temsilcilerinden oluşan il genel kurulları aracılığı ile yürütür. Merkezi düzeyde çalışmaların koordinasyonu, genel kurul tarafından seçilen yürütme kurulu ve sekreteryası tarafından yerine getirilir. Ayrıca gerek görülmesi halinde merkezi düzey için alt çalışma grupları oluşturulur.

Ortaklık Ağına katılmak için Ağı’n protokolünü ve mütabakat metnini okuyup imzalayarak aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz:

Ortaklık Ağı’nın Amacı : Ağın amacı; Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir. Ortaklık Ağı, çocuklara yönelik şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmek üzere çalışır. Ağ, çalışmalarında çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır ve çalışmalarına yön verir. Ortaklık Ağı’nın faaliyetleri, bilginin ve eğitimin çocuk haklarını gerçekleştirmede güçlü bir araç olduğu inancına dayalı olarak planlanır. Bu nedenle bilginin en yaygın şekilde dağıtımını ve ulaşılabilir olmasını sağlayıcı çalışmalar yapılır. Ağ; yerel STÖler ile ulusal ve uluslararası STÖleri birbirine yaklaştırarak, yeni bilgi teknolojileri aracılığı ile bilgi dağılımını kolaylaştırarak, yönlendirme ve destek mekanizmaları kurarak STÖleri güçlendirir.

2017 yılı planlama toplantımızı gerçekleştirdik.